Asunnottomien yön toimijoiden kannanotto:

YHTEISKUNNAN SYRJÄYTTÄVÄT RAKENTEET OVAT ESTEENÄ ASUNNOTTOMUUDEN POISTAMISELLE

Asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäisimmistä syrjäytymisen muodoista. Asunnottomien yön toimijat esittävät ratkaisuja, jotka voivat edesauttaa hallituksen suunnitelmia asunnottomuuden puolittamisesta vuoteen 2023 mennessä sekä Helsingin kaupungin hiljattain julkaisemaa tavoitetta poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä. 

Tyypillistä asunnotonta ei ole, mutta yhteiskunnan syrjivät rakenteet ovat liian monella asunnottomuutta kokevalla yhdistävänä tekijänä. Syrjäytymisessä onkin kyse yhteiskunnasta syrjäyttämisestä, kun sosiaaliturvasta ja peruspalveluista ei ole huolehdittu riittävästi. Asumisen korkea hinta, pienituloisuus, työttömyys sekä mielenterveys- ja päihdesairaudet lisäävät asunnottomuuden ja yhteiskunnasta syrjään jäämisen riskiä. 

– Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat ja heikoimmassa asemassa olevat jäävät asuntomarkkinoilta ulkopuolelle. Pitkittyessään asunnottomuus on vakava syrjäytymistekijä, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Syrjäytyminen ja asunnottomuus ovat vahvasti sukupuolittuneita. Miehet ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa kuin naiset, ja asunnottomuutta kokevista yli 75 prosenttia on miehiä.

ARA:n selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi kymmenen vuoden laskun jälkeen liki sadalla henkilöllä viime vuonna. 2020 lopulla heitä oli 1054. Joukossa on yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Puhutaan syrjäytymisen ylisukupolvisuudesta. Tutkimuksissa on todennettu, että lapsuuden olosuhteet ovat riskitekijöitä syrjäytymiselle. 

– Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia. Tutkimuksissa on niin ikään todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa. Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen ja asumispalveluiden päällikkö Jussi Lehtonen.

Helposti saatavan tuen merkitys korostuu erityisesti itsenäistyvien nuorten kohdalla, kun pyritään ennaltaehkäisemään asumisen ongelmia ja asunnottomuutta. 

–  Itsenäistyville nuorille pitää löytyä tukea helposti ja ilman epäinhimillisiä jonoja, jotta voidaan taata jokaiselle nuorelle mahdollisuus oman kodin löytämiseen ja kestävään itsenäistymiseen. Itsenäistyvillä nuorilla on oikeus apuun paitsi asumisessa, myös opiskeluun, ihmissuhteisiin ja talouteen liittyvissä asioissa, toteaa Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Ihmisiä ajetaan kustannussyistä voimakkaasti verkkoon, mutta digitaalisuus on kuitenkin väline, ei palvelu. Arvioiden mukaan Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka ovat digisyrjäytymisvaarassa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat rikostaustaiset, asunnottomat, päihdekuntoutujat ja ei-suomea puhuvat, joilla ei ole taitoja tai mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja. 

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen herättää myös huolta Asunnottomien yön toimijoissa. Kuntien vastuulle jäävässä palvelussa erityisryhmät ja marginaalissa olevat eivät saa välttämättä tarpeeksi kattavaa apua ja ihmisiä jää neuvonnan ulkopuolelle. Hallitusohjelman lupauksista huolimatta toimijoita huolettaa, etteivät kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Asumisneuvonnan toimivuuden avulla voidaan ennaltaehkäistä häätöjä ja sitä kautta asunnottomuutta. Parhaiten tämä onnistuisi kuntien sosiaalitoimien, järjestöjen ja vuokranantajien välisellä yhteistyöllä.

Asenteet vaikuttavat asunnottomuuteen

Asunnottomuuteen vaikuttavat yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet ja vallalla olevat käsitykset heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta.

Suur-Helsingin Valkonauha ry:n kehittämisjohtaja Leena Lehtonen muistuttaa, että moni asunnoton kokee olevansa marginaalissa.

– Asunnottomuutta kokevien keskuudessa on myös tuplamarginaalissa eläviä, kuten naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. Heidän asunnottomuutensa jää osittain piiloon ja hyväksikäytön riskit voivat olla suuret. Heille tarvitaan turvallisia tiloja väliaikaismajoitukseen ja asumiseen.

Ennakkoluuloiset asenteet vaikeuttavat vankiloista vapautuvien asunnon saantia erityisesti vapailta markkinoilta. Lisäksi palvelujärjestelmä ei tunnista vapautuneiden tarpeita.

– Moni vapautunut tarvitsee tukea, jotta asuminen lähtisi sujumaan. Tuettava olisi myös opiskelua, työelämävalmiuksia ja perhe-elämää sekä lisätä mahdollisuuksia päihdekuntoutukseen, toteaa Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka


Myös maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä on monia asumiseen liittyviä pullonkauloja.

– Syrjintä vaikeuttaa asunnon löytämistä, ja kielimuurin ja tiedonpuutteen vuoksi ihmisten oikeudet jäävät helposti toteutumatta, sanoo Moniheli ry:n Katto-toiminnan päällikkö Veera Vilkama.

Yhteiskunnan asenteet näkyvät Vailla vakinaista asuntoa ry:n Sanna Tiivolanmukaan konkreettisesti siinä, kuinka asunnottomuutta kokevien palveluiden tai asumisyksiköiden sijoittaminen niin sanottujen tavallisten ihmisten asuinalueille törmää valitettavan usein naapuruston vastustukseen. 

– Asunnottomuutta kokevat ja asunnottomuustaustaiset ihmiset halutaan sulkea oman elämänpiirin ulkopuolelle, sanoo Tiivola.

Yhdenvertaisia rakenteita

Asunto ensin -mallilla toimivien asumispalveluyksiköiden ja esimerkiksi lastensuojelun laatuun pitää kiinnittää huomiota, puuttua epäkohtiin ja varmistaa, että tarjottava tuki on riittävää ja pitkäjänteistä.

–  Hinta ei saa olla määräävin kriteeri kuntien järjestämissä asumisen palveluiden kilpailutuksissa. Laatu ja vaikutukset tulee nostaa kärkikriteereiksi. Kunnat puolestaan vastaavat siitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kaikkien saatavilla ja että niitä on riittävästi. Näiden palveluiden välille ei saa syntyä aukkoja, joihin tuen tarpeessa oleva asiakas putoaa, sanoo Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

Laki velvoittaa syrjimättömyyttä kaikissa kuntien ja valtioiden tarjoamissa palveluissa. Asunnottomien yön toimijat vaativat syrjimättömyyden systemaattista valvontaa ja seurantaa. Palveluja suunniteltaessa syrjimättömyyttä tulisi ennakoida ja arvioida. Palveluiden syrjintämekanismeja tulisi tutkia paremmin ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun. Syrjimättömyyden toteutumiseen on varattava tarpeeksi sekä henkilöresursseja että rahaa.

Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita.

Tarvitaan asuinalueita ja kaupunkisuunnittelua, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen, ei pelkoon eikä erotteluun. Yhdessä suunnitellen kaupungeista ja julkisista tiloista saadaan eläviä paikkoja, joissa ihmisten moninaisuus on otettu huomioon. Ei ole syrjäytettyjä eikä syrjittyjä, ei turvattomuuden tunnetta. Yhteiskunnan ja yhteisöjen pitää pitää huolta toisistaan.

Asunnottomien yötä vietetään YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Vuodesta 2002 järjestetty Asunnottomien yö on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan vuosittainen mielenilmaus.
Ulkopuolella – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty -teeman kautta Asunnottomien yön toimijat vaativat toimia syrjäyttämisen ja asunnottomuuden torjumiselle.

Facebook: www.facebook.com/asunnottomienyo
Twitter: www.twitter.com/asunnottomienyo
Instagram: www.instagram.com/asunnottomienyo/

Allekirjoittajina Asunnottomien yön kansalaisliike:

Vailla vakinaista asuntoa ry

Suomen Punainen Risti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry Helsingin Elokolot

A-klinikkasäätiö sr.

Sininauhasäätiö sr.

Kriminaalihuollon säätiö

Moniheli ry:n Katto-toiminta

Suur-Helsingin Valkonauha ry

Pro-tukipiste

Diakonissalaitos

Diakonissalaitoksen Hoiva 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr.

Kalliola-konserni

Suoja-Pirtti ry

Iso Numero

HOPE worldwide Suomi ry

Emmaus Helsinki ry

Mtkl Mielenterveyden keskusliitto

Helsingin klubitalot Eskot ry  

Tukikohta ry 

Suomen Romaanifoorumi ry

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Aseistakieltäytyjäliitto

KRIS-Suomen keskusliitto ry 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön toimijoiden kannanotto:

Asunnottomien yön etkot 15.10. Harjutorilla

Helsingin kaupungin aikuissosiaalityö, asumisneuvonta, asumisen tuki ja etsivä työ järjestävät Asunnottomien yön etkot perjantaina 15.10.2021 klo 15:00-18:00 Harjutorilla. Paikalla on myös Hermannin Diakoniatalon Varustamo ja Redis.
Asunnottomien yön varsinainen tapahtuma järjestetään virtuaalisesti sunnuntaina 17.10., joka on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä. Eri toimijoilla on myös sunnuntaina tapahtumia omissa toimipisteissään sekä osa jalkautuu kaduille.
As yö kaupungin etkot
Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tapahtumat | Avainsanoina , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön etkot 15.10. Harjutorilla

LAHJOITA LÄMPÖÄ – neulo Asunnottomien yöhön villasukkia ja lapasia

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja A-klinikkasäätiön yhteistyössä tuottama Lahjoita lämpöä -kampanja antaa kansalaisille mahdollisuuden auttaa kanssakulkijoita.

Tässä vaiheessa syksyä lämpimästä kesästä ei ole enää jäljellä kuin muisto. Moni heikommassa asemassa oleva kansalainen kohtaa talvipakkaset palellen ja vailla lämpimiä varusteita. Lahjoita lämpöä -kampanjalla pyritään yhdistämään aktiiviset kansalaiset ja apua tarvitsevat; kampanja rohkaisee ihmisiä neulomaan asunnottomille ja muille heikommassa asemassa oleville villasukkia ja lapasia.

Keräykseen otetaan kiitollisena vastaan kaiken väriset ja kokoiset käyttämättömät ja uudet villatuotteet. Erityisen iso tarve on isoille villasukille (koot 43->) ja isoille lapasille. Neulojat voivat toimittaa neulomansa villatuotteet lähimpään keräyspisteeseen tai postittaa A-klinikkasäätiölle.

Lahjoita lämpöä -kampanjaan on lähtenyt mukaan jo liki 100 keräyspistettä ympäri Suomen. Kerätyt tuotteet jaetaan lämpöä tarvitseville valtakunnallisesti EHYT ry:n ja A-klinikkasäätiön eri toimipisteiden ja yhteistyökumppaneiden kautta. Keräysaika on 1.9.-30.11.2021.

Sosiaalisessa mediassa kampanjan tunnus on #lahjoitalämpöä.

Lahjoita lämpöä -kampanja on osa 17.10.2021 vietettävää Asunnottomien yötä. Asunnottomien yön järjestää Asunnottomien yö -kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin.

 

Lue lisää:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

A-klinikkasäätiö

Facebook

Instagram

Lisätietoja Lahjoita lämpöä -kampanjasta: 

Annuska Dal Maso
050 356 6207
annuska.dalmaso@a-klinikka.fi

Sofia Holmberg
044 491 0215
sofia.holmberg@ehyt.fi

Hannele Hirvonen
050 413 9367
hannele.hirvonen@ehyt.fi

LL-uutiskuva

 

 

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedote | Avainsanoina , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa LAHJOITA LÄMPÖÄ – neulo Asunnottomien yöhön villasukkia ja lapasia

Tule mukaan sponsoroimaan Asunnottomien yön päätapahtumaa

Yritykset, yhteisöt ja kaikki muut halukkaat: tulkaa sponsoroimaan Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa!

Tavoitteenamme olisi saada noin 5000 euroa, jolla saadaan katettua striimauslähetykseen tarvittavia teknisiä kuluja sekä muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä kustannuksia. Asunnottomien yön kansalaisliikkeeseen kuuluville toimijoille, järjestöjen työntekijöille jne. ei näistä tuotoista ohjaudu mitään. Sponsorin näkyvyydestä yms. voimme sopia haluamallanne tavalla, mutta näkyvyyttä on ainakin mahdollista saada striimissä, Asunnottomien yön nettisivujen Helsingin tapahtuma -osuudessa sekä somekanavilla.

Asunnottomien yön Helsingin tapahtuma toteutetaan tänä vuonna, koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti ja striimilähetys on kaikkien nähtävillä maksutta. Ohjelmassa on muun muassa syrjäytymistä ja syrjäyttämistä käsittelevä paneelikeskustelu, musiikkiesityksiä sekä puheenvuoroja. Asunnottomien yön toimijat järjestävät myös asunnottomuutta kokeville ruokailua, vaatejakoa, hiusten leikkuuta ja muita palveluja omissa toimipisteissään ja jalkautuen eri puolille kaupunkia.

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty.
Monessa tapauksessa yhteiskunnasta syrjäyttäminen on asunnottomuuden syynä. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat jäävät ulkopuolelle. Ja mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on päästä asuntomarkkinoille.
Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansalaisliike nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä ja vaatii toimia asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiselle.

Asunnottomien yötä on vietetty vuodesta 2002 lähtien YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen keskittyvänä päivänä lokakuun 17. päivä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista tempauksista ja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Jos haluat lisätietoja tai jo heti ilmoittautua sponsoriksi, ota yhteyttä:

Asunnottomien yön koordinaattori
Vlada Petrovskaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Asunnottomien yön tiedottaja
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon – omaan kotiin. Asunnottomien yötä vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.
www.asunnottomienyo.fi/

 

Kopio ULKOPUOLELLA - SYRJÄYTETTY VS. SYRJÄYTYNYT(1)

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tule mukaan sponsoroimaan Asunnottomien yön päätapahtumaa

’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty’

ASUNNOTTOMIEN YÖ 2021

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2021. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Vuoden 2021 teemana on ’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty

Asunnottomien yössä mennään tänä vuonna ulkopuolisuuden lähteille. Monessa tapauksessa yhteiskunnasta syrjäyttäminen on asunnottomuuden syynä. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat jäävät ulkopuolelle. Ja mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on päästä asuntomarkkinoille.
Syrjäytyminen ja syrjäyttäminen ovat usein mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla niin syynä kuin seurauksena. Vankiloista vapautuvien on miltei mahdotonta saada asuntoa erityisesti vapailta markkinoilta ja heitä poissuljetaan muutenkin palvelujärjestelmistä. Myös maahan muuttaneiden kotouttamiseen ja asuttamiseen liittyy monia pullonkauloja. Syrjintä vaikeuttaa yhdenvertaisille asuntomarkkinoille pääsyä, ja kielimuurin ja tiedonpuutteen vuoksi heidän oikeutensa jäävät toteutumatta.

ARA:n selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi kymmenen vuoden laskun jälkeen liki sadalla henkilöllä viime vuonna. 2020 lopulla heitä oli 1054. Joukossa on myös yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia. Tutkimuksissakin on todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa. Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa.

Asunnottomuuteen vaikuttaa myös yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet ja vallalla olevat käsitykset heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevien asumispalveluyksiköiden sijoittaminen niin sanottujen tavallisten ihmisten asuinalueille kaatuu valitettavan usein naapuruston vastustukseen. Asunnottomuutta kokevat ja asunnottomuustaustaiset ihmiset halutaan sulkea oman elämänpiirin ulkopuolelle ajatuksella: ”Poissa silmistä, poissa mielestä”.

Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansalaisliike nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä ja vaatii toimia asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiselle. 

Tule mukaan järjestämään toimintaa 17.10.!

Asunnottomien yö -kansalaisliike kutsuu kansalaisia ja järjestöjä järjestämään toimintaa ja tapahtumia 17.10.2021.

Lisätietoa saatte Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinoijalta: vlada.petrovskaja@vvary.fi puh. 050 407 9703.

Viestinnällisissä asioissa olkaa yhteydessä: erja.morottaja@vvary.fi, puh. 044 773 4700

Facebook: www.facebook.com/asunnottomienyo
Twitter: www.twitter.com/asunnottomienyo
Instagram: www.instagram.com/asunnottomienyo/

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa ’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty’

ASUNNOTTOMIEN YÖN HELSINGIN TAPAHTUMAN OHJELMA

Juontajana Meeri Koutaniemi, esiintyjänä mm. Jarkko Martikainen

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja ympäri Suomea. Asunnottomien yö on Suomen suurin vuosittain toistuva sosiaali- ja terveyspoliittinen tapahtuma. Tänä vuonna Helsingin tapahtuma järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisena yhteistyössä Kansallismuseon kanssa kello 16-20. Kansallismuseossa on esillä Muumien 75-vuotisnäyttely Rohkeus, rakkaus, vapaus, joka tarjoaa kävijöille pohdittavaa ihmisyydestä ja suomalaisen yhteiskunnan arvoista. Asunnottomien yö -tapahtumalla halutaan muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja että meillä kaikilla on oikeus omaan kotiin. Asunnottomien yön suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tarkoituksena on nostaa esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Koronakriisin seurauksena moni on tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta. Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi. Tilanne voi olla monelle uusi eivätkä he tiedä, mistä lähteä hakemaan apua.  Ennaltaehkäisyyn ja taloudellisista syistä johtuvan asunnottomuusuhan varhaiseen tunnistamiseen tulisi panostaa nyt mahdollisimman pian. Jos merkit tunnistetaan varhain, voidaan tilanteeseen puuttua ajoissa, mikä turvaa asumista ja ehkäisee vakavampien velkakierteiden syntymistä.

ASUNNOTTOMIEN YÖN HELSINGIN TAPAHTUMAN OHJELMA 17.10.2020 KLO 16 ALKAEN

Tapahtuman juontajana toimii valokuvaaja, toimittaja Meeri Koutaniemi.

Koronavirustilanteen vuoksi Helsingin päätapahtuma järjestetään virtuaalisesti Kansallismuseon tiloissa, Helsingin Töölössä. Virtuaalitapahtuman ohjelma-aika on 16-20. Ohjelmaa pääsevät kaikki halukkaat seuraamaan linkin kautta. Seuraa ohjelmaa 17.10.2020 klo 16 eteenpäin tapahtuman sivustolla: https://event.prospectumlive.com/asunnottomien-yo

Lähetys on nähtävillä eri toimijoiden toimipisteissä eli myös digittömät asunnottomuutta kokevat pääsevät seuraamaan ohjelmaa.

16:00 Asunnottomien yön avauspuheenvuoro, Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.
16:15 Puheenvuoro: Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila
16:30 Musiikkiesitys: #suojaton2020-kampanjan tunnusbiisi Onnellisen kansan laulu
16:35 Puheenvuoro: Asunnottomuuden väliinputoajat ja koronakriisin vaikutuksen asunnottomuuteen, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola
16:45 Arska-patsaan jako, Suoja-Pirtti ry
16:50 Videoita Asunnottomien yön toimijoilta
17:00 Paneelikeskustelu ”Oma koti hurjan kallis”. Paneelissa käsitellään mm. osallisuutta, koronakriisin vaikutuksia asunnottomuuteen ja ihmisten velkaantumiseen sekä digitaalisuutta yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Meeri Koutaniemen kanssa paneelia juontaa Mia Juselius Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Keskustelijoina: Elina Anttila – ylijohtaja, Kansallismuseo, Reijo Pipinen – hallituksen pj, kokemusasiantuntija, Vailla vakinaista asuntoa ry, Pia Lohikoski – kansanedustaja, Leo Stranius – Helsingin kaupunginvaltuutettu, Minna Mattila – viestintäpäällikkö, Takuusäätiö ja Siiri Winter – asumisneuvoja, Y-säätiö
18:00 Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen tervehdys
18:05 Live-tunnelmia Asunnottomien yön eri toimijoiden tapahtumista
18:20 Musiikkiesitys: Tarmo ja Teemu
18:35 Videoita Asunnottomien yön toimijoilta
18:40 Musiikkiesitys: Jarkko Martikainen
19:00 Asunnottomien yön tuli sytytetään. Tulen sytyttäjinä Hima & Stradan katuoppaat Poitsu ja Huli
19:15 Musiikkiesitys: Arthur The Marcher
19:45 Videoita Asunnottomien yön toimijoilta ja yhteistyökumppaneilta

 16:00-18:00 Kansallismuseon Kolmannessa kerroksessa on Minä olen mieltä! -työpaja, jossa voi askarrella oman mielenosoituskyltin tärkeiden asioiden puolesta. Kolmannessa kerroksessa on myös nähtävillä Asunnottomien yön livestriimi.

Yleisö voi osallistua Asunnottomien yö -tapahtumaan eri puolilla Suomea sytyttämällä Asunnottomien yön tulet kotonaan kynttilän, led-tuikun, parvekelyhdyn tai vaikkapa ulkotulen muodossa 17.10.2020 klo 19 ja osoittaa näin tukeaan asunnottomuutta kokeville.

Kansallismuseossa järjestettävän striimaustapahtuman lisäksi Asunnottomien yön toimijat järjestävät asunnottomuutta kokeville asumis- ja velkaneuvontaa, ruokailua, vaatejakoa, hiusten leikkuuta, terveysneuvontaa ja muita palveluja eri puolille kaupunkia. Striimilähetystä on myös mahdollista seurata eri toimijoiden toimipisteissä.

 • Asunnottomien yön etkot perjantaina 16.10, klo 16-20 Vaasanaukiolla
  Sosiaali- ja terveystoimi esittelee palveluitaan.
  Mukana asumisneuvojia ja asumisen tuen työntekijöitä. Rediksen sisätilassa mahdollisuus käydä myös henkilökohtaisia keskusteluja.
  Mukana mm. Etelän aikuissosiaalityö, asumisneuvonta, asumisen tuki, suunterveydenhoito, maahanmuuttajapalvelut ja päihdepalvelut, Redis
 • Vva ry:n Vertais- ja vapaaehtoistyön keskus Vepa avoinna 17.10. klo 12-21, Hämeentie 64
  – Asumisneuvontaa
  – Terveysneuvontaa (mm. verenpaineen ja pulssin mittausta, verensokerin mittausta, diabetesriskin arviointia, pienten haavojen hoitoa ja ihon kunnon tarkistusta, vapaata keskustelua mielenterveyden hyvinvoinnista ja päihteiden vaikutuksesta). Sairaanhoito-opiskelijat Diakonian ammattikorkeakoulusta.
  – Fattaluuta – apua virastoasioinnissa, Stop Huumeille ry
  – Hiustenleikkuuta, manikyyriä, kulmien laittoa, Minnies Salonki/ID Hair, Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat, T&S RipsiStudio
  – Lahjoitusvaatteiden jakoa
  – Tarjolla hedelmiä, pientä syötävää ja juotavaa
 • Tukikohta ry: ulkotapahtuma Opastin-asiakastilan edessä Itä-Pasilassa (os. Opastinsilta 8, 00520 Helsinki) klo 16-21.
  Tarjolla lämmintä keittoa ja pullakahvit. Jaossa lahjoitusvaatteita (mm. talvitakkeja, pipoja, käsineitä, sukkia) sekä hygieniatarvikkeita. Tukikohta myös jalkautuu Kurvin alueelle noin klo 18-20.
 • Sovinto, Mäkelänkatu 56 B (sisäpihalla) 17.10 klo 16-20.
  Jaossa lämmintä keittoa sekä sämpylää! Tämän lisäksi toimintamme esittelyä.
  (Keittoa ja sämpylää tarjolla niin pitkään kun sitä riittää)
 • Asunnottomien yön tapahtuma Diakonissalaitoksen pihassa klo 16-21.00, Alppikatu 2
  Tapahtumassa jaetaan talvitakkeja, sekä ruokaa.
 • Asunnottomien yö Siltamäen Frisbeegolfradalla klo 19.00
  Pro Aurora Frisbegolf Ry järjestää koko perheelle fribaamista hämärässä, opastusta lajissa.
  Tapahtuma on päihteetön!
  Ilmoittaudu mukaan: https://discgolfmetrix.com/1483905tai viestillä numeroon 0468444293.
 • Asunnottomien yön Valokarnevaali Harjutorin puistikossa 17.10 klo 19-21.
  Kodittomuusteemainen ulkotaideteos, sekä perinteisen soihtukulkueen sijaan valoa, kylttejä ja soihtuja puistikossa.
  Tarjoilemme ruokaa 100 ensimmäiselle, mutta koronasyistä ruoka tarjoillaan kylmänä yksittäispakattuna.
  Valosirkus Spektri esiintyy klo 20.00.
 • Myllypuron kirkolla Asunnottomien yönä 17.-18.10 ulkotapahtuma.
  Klo 17 alkaen mm. grillausta, vaatejakoa, sekä palveluohjausta.
  Klo 19 ulkotulien sytytys ja hartaushetki. Yöpyminen ja aamupala tarjolla kirkolla kymmenelle asunnottomalle ilmoittautumisjärjestyksessä.Ilmoittautuminen etukäteen klo 19 mennessä (050-3478582/ 050-3479515) tai paikan päällä. Kirkolle olisi hyvä tulla paikalle viimeistään klo 21 mennessä.
 • Asunnottomien yötä vietetään Alppikadun korttelissa (Alppikatu 2, 00530 Helsinki) Elim-rakennuksen edessä/sisätiloissa klo 16-21. Tarkemmat tiedot täältä.
  Tarjolla Paellaa, glögiä, kahvia, hiusten leikkuuta, lahjoitusvaatteita ja ihastuttavaa seuraa!
  Paikalla myös NEA-hanke. Esittelyssä naisten asunnottomuuteen liittyvä video, valokuvanäyttely ja kangaskassien jako (hygieniatarvikkeet)

 

#asunnottomienyo
#omakotihurjankallis

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä oli 850 henkilöä. Asunnottomia naisia oli 1 190. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 264 koditonta perhettä, joissa oli 275 lasta.
Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa eikä numeroina tilastoissa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että liki 70 % asunnottomista on niin sanottuja piiloasunnottomia eli he nukkuvat tuttavien tai sukulaisten luona. Ulkona nukkuvat asunnottomat hakeutuvat tyypillisesti piiloon katseilta esimerkiksi metsiin, rappukäytäviin, avoimiin liiketiloihin tai ensisuojiin.

 Kuvissa:
Jarkko Martikainen
Kuva: Anna Viclein

 Arthur The Marcher
Kuva: Anna Viclein

Jarkko Martikainen_promo

Arthur the Marcher_promo

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedote | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa ASUNNOTTOMIEN YÖN HELSINGIN TAPAHTUMAN OHJELMA

KANNANOTTO: Asumisneuvontaa on järjestettävä kaikille sitä tarvitseville

ERITYISRYHMIIN JA VÄLIINPUTOAJIIN KESKITTYVIEN JÄRJESTÖJEN TARJOAMAT PALVELUT ON TURVATTAVA

Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä hallitusohjelman mukaisesti. Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan, että kuntien järjestämässä asumisneuvonnassa erityisryhmät eivät saa tarpeeksi kattavaa apua tilanteisiinsa ja ihmisiä jää kokonaan tuen ja avun ulkopuolelle. Koronakriisin vaikutukset näkyvät jo järjestöjen tarjoamissa asumisneuvontapalveluissa lisääntyneinä kävijämäärinä ja huolenaiheet liittyvät enenevässä määrin myös taloudenhallinnan kysymyksiin.

Koronakriisin vaikutukset talouteen ovat kiistattomat, ja asunnottomuus tulee todennäköisesti lisääntymään. Moni on jo tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta. Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi. Tilanne voi olla monelle uusi eivätkä he tiedä, mistä lähteä hakemaan apua. Asumis- ja velkaneuvonnan tarve näkyy jo järjestöjen kasvavissa kävijämäärissä.

Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä hallitusohjelman mukaisesti. Tämän pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Asunnottomien yön toimijoiden huolena kuitenkin on, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Asunnottomat eivät ole poliittisessa päätöksenteossa ykkösinä, kun kunnat käyttävät vähiä rahojaan. Kunnilta ei enää vaadita edes aiesopimuksia. Ihmiset joutuvat jonottamaan kunnallisiin palveluihin pitkään ja tilanteet kärjistyvät.

– Kuntien sosiaalitoimen, järjestöjen ja vuokranantajien välinen yhteistyö on avainasemassa, jotta kaikki erilaisiin asumisen haasteisiin tukea tarvitsevat saisivat apua. Järjestöjen tekemässä asumisneuvontatyössä tunnetaan hyvin omat kohderyhmät ja neuvonta saadaan kohdistettua juuri kyseisen erityisryhmän tarpeita vastaavaksi. Meillä on enenevässä määrin väliinputoajia, joiden tilannetta täytyy selvittää kokonaisvaltaisesti eikä järjestöjen tekemässä työssä kohtaamiskertoja rajata. Luottamuksellisen kontaktin rakentamista ei voida tehdä pelkästään virka-aikana, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vuonna 2017 voimaantulleet Kelan linjaukset toimeentulotuesta ja asumisen tuesta heijastuvat yhä ihmisten selviytymiseen arjessa ja nyt koronakriisi on tuonut vahvemmin esiin ihmisiä, jotka jäävät tukien ja avun ulkopuolelle. Esimerkiksi Kelan kriteerien mukaan liian kalliissa vuokra-asunoissa asuvat toimeentulotuen asiakkaat joutuvat usein kierteeseen, kun toimeentulotuki on liian pieni asunnon säilyttämiseksi, halvempaa vuokra-asuntoa on varsinkin pääkaupunkiseudulta vaikea löytää ja ihminen on vaarassa velkaantua kattaakseen asumisen kuluja. Myös yrittäjätaustaiset ja matalapalkkaiset työssäkävijät ovat joutuneet asunnottomiksi, kun tulot eivät riitä edes perustarpeisiin ja talous romahtaa. Lisäksi vapautuvista vangeista kolmasosa eli noin 1400 ihmistä vapautuu asunnottomana eivätkä he näy ARA:n tilastoissa.

Häpeä ja masennus liittyvät usein asunnottomuuteen ja velkaantumiseen. Ne heijastuvat läheisten hyvinvointiin, apua ei haeta ajoissa ja ongelmat syvenevät. Nuorten velkaantumisen taustalla on vielä usein raha-asioiden hallintaan tarvittavien tietojen ja taitojen puute. Luottotietojen menetys ja erityisesti vuokravelka vaikeuttavat asunnon saantia.

– On tärkeää puuttua ajoissa talousvaikeuksiin ja velkaongelmiin. Vuokranmaksuviiveiden tai yhdenkin vuokrarästin taustalta voi paljastua velkakierre. Vuokralaisen tulisi saada talousohjausta ja opastusta velkaneuvontaan hyvin matalalla kynnyksellä. Näin hän voi välttyä vuokraveloilta, ehkä häätöprosessilta ja jopa luottotietomerkinnöiltä, sanoo Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.

Koronakriisi toi nähtäväksi, että heikossa asemassa olevat ihmiset, joilla ei ole digitaitoja ja/tai tarvittavia välineitä asioiden hoitamiseen, jäivät palveluiden ulkopuolelle ja ongelmat kasautuvat nopeasti. Asunnottomien yön toimijat muistuttavat, että ihmiset tarvitsevat mahdollisuuden tukeen etäpalveluiden käyttöönotossa ja myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun. Lisäksi asumisneuvonnan lakisääteistämisen suunnittelussa on otettava monikielisyys huomioon.

Asumisneuvonta ennaltaehkäisee asunnottomuutta ja asumisen kriisiytymistä. Hyödyt kertaantuvat niin asumisneuvontaa saavalle, vuokranantajalle kuin julkisiin peruspalveluihin. Oikea-aikaisella asumisneuvonnalla voidaan vahvistaa asumisen taitoja ja turvata asumisen sujuvuutta. Asumisneuvonnasta saatu kokonaisvaltainen apu vähentää raskaiden palveluiden tarvetta. Toiminta on taloudellisesti niin tehokasta, että siihen kannattaa panostaa.
Allekirjoittajat:

– Vailla vakinaista asuntoa ry
– Suomen Punainen Risti
– Kotipolku, Nuorten turvatalot,
Suomen Punainen Risti
– Kriminaalihuollon tukisäätiö
– Mielenterveyden keskusliitto ry
– Sininauhaliitto
– Sininauhasäätiö
– Moniheli ry/Katto-toiminta
– Irti Huumeista ry
– A-klinikkasäätiö
– Pro-tukipiste ry
– Tukikohta ry
– Kalliolan Setlementti ry
– Iso Numero
– Suomen Diakoniaopisto, toimintakeskus Sovinto
– Diakonissalaitos, Hoiva Oy
– Suomen Romanifoorumi ry
– INY ry – Irakin naisten yhdistys
– HOPE worldwide Suomi ry
– ViaDia Hki ry, Levähdyspaikka-hanke
– KRIS-Suomen keskusliitto ry
– Vahti ry (Vantaan Asunnottomien
Hyvinvoinnin tuki ry)
– Emmaus Helsinki ry
Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt ry
– Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr
– Kunnon Elämä ry

Asunnottomien yö järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Teemana on tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tapahtumissa nostetaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Asunnottomien yön toimijat haluavat muistuttaa, että asunto on perusoikeus eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuuteen liittyy rakenteellisia syitä, joista selkein on asuntomarkkinatilanne ja erityisesti pula kohtuuhintaisista asunnoista.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä oli 850 henkilöä. Asunnottomia naisia oli 1 190. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 264 koditonta perhettä, joissa oli 275 lasta.

Lisätietoja kansalaisliikkeen puolesta:

Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola@vvary.fi

Erja Morottaja
Viestintä
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

as.yö(1)

Asunnottomien yö_FB_kuva (2)

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedote | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa KANNANOTTO: Asumisneuvontaa on järjestettävä kaikille sitä tarvitseville